Ogam.online - Zasady i unormowania
Ostatnia aktualizacja 01.09.2019 LINK
Ostatnia aktualizacja 22.02.2021 która będzie obowiązywała po 7 dniach od aktualizowania
Regulamin ogólny:

§ 1 Postanowienia wstępne

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, został stworzony niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem).

Podmiotem świadczącym usługi jest osoba fizyczna Adam Hudzia
zamieszkały w Rudzie śląskiej tel: 577 641 399 (zwany dalej: Właścicielem).

Usługobiorcą jest każdy podmiot korzystający z usług opisanych w Regulaminie (zwany dalej: Użytkownikiem).

§ 2 Rodzaj świadczonych usług

Ogólne:
a) Bezpłatny dostęp do serwisu internetowego http://Ogam.online (zwany w dalszej części Serwisem) w ramach świadczonych usług opcjonalnych.

Opcjonalne:
a) Korzystanie z waluty portalowej „Astat” (zwany w dalszej części Astat) możliwej do wykorzystania i nabycia odpłatnie w zakładce „sklep” dostępnej w lewym menu po zalogowaniu(zwany w dalszej części Sklep). Sklep oferuje specjalnie dobrane pakiety elementów wirtualnych serwisu za określoną ilość Astatu. Astat można kupić za pomocą przelewu i PayPal. Astat nie podlega wypłacie na gotówkę bądź zamianę na jakąkolwiek rzecz realną.
Płatności przelewem oraz PayPal są obsługiwane przez serwis HotPay.pl

SMS Premium określa następujące taryfy:
DIRECT.121 pod numer 79550 koszt 9zł (11,07 z VAT) – uzyskujemy 40 astatów
DIRECT.121 pod numer 91909 koszt 19zł (23,37 z VAT) – uzyskujemy 80 astatów

Kod zwrotny wpisujemy w pole zatytułowane 'Otrzymany kod' pod informacjami taryfowymi.

Płatności SMS są obsługiwane przez serwis HotPay.pl
W przypadku reklamacji należy zgłosić się do Właściciela na adres e-mail: ogamlooper@gmail.com

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie bezpłatnego konta w Serwisie,
c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu.
2. Ze świadczonych usług może korzystać Użytkownik, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z usługi przez użytkowników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
3. Właściciel zobowiązuje się do należytego świadczenia usług dla użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Zawarcie umowy ogólnej o świadczenie dostępu do serwisu Ogam.online następuje po zarejestrowaniu bezpłatnego konta.
2. Zawarcie umowy opcjonalnej o świadczenie usługi „waluta Astat” jest odpłatne każdorazowo przy nabyciu wybranej przez użytkownika ilości Astatu. Zawarcie umowy następuje poprzez dodanie przez Właściciela zakupionej przez użytkownika ilości Astatu.
3. Aktywność użytkownika minimum raz na 50 dni, po tym czasie Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i usunięcia bądź przekazania zarejestrowanego bezpłatnie konta w serwisie.
4. Czas świadczenia usługi Astat:
do 60 dni od daty zakupu,
przestrzegając punkt 3 §4, po tym czasie Właściciel nie ma obowiązku dalej świadczyć usługę dla użytkownika.
5. Usługi SMS Premium zostaną aktywowane - 24.06.2019
6. Z każdej usługi wymienionej w §2 można w dowolnej chwili zrezygnować powiadamiając o tym Właściciela drogą elektroniczną na adres ogamlooper@gmail. Na wniosek Użytkownika, Właściciel zakończy świadczenie zgłoszonych usług po przez usunięcie danych Użytkownika z serwisu lub ich ograniczenie, wynikające ze świadczenia usług.
7. Każde Uniwersum które istnieje ponad 2 lata może zostać usunięte, jeśli nie ma na nim minimum 50 aktywnych graczy.
a) Wszyscy gracze zostaną poinformowani 60 dni przed zamknięciem Uniwersum.
b) Każdy z graczy będzie miał możliwość przeniesienia konta na inne Uniwersum o podobnych parametrach.
c) Właściciel podaje nazwę Uniwersum na które jest możliwe przeniesienie konta.
d) Jeżeli gracz posiada już konto na danym Uniwersum na które można przenieść konto,
to może zdecydować które z tych kont ma być usunięte, a które ma zostać i otrzyma rekompensate za usunięte konto
w postaci Astatów (każde 10.000.000.000 pkt. = 1 Astat)
e) Konta które zostały zarejestrowane po terminie ogłoszenia zamknięcia Uniwersum, nie będa kwalifikowane
do przeniesienia lub możliwości otrzymania rekompensaty.
f) Zawartość banku, ilość trytu i astatów będzie również przeniesiona do jednego konta.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamację ze świadczonych usług ogólnych lub opcjonalnych można złożyć elektronicznie na adres: ogamlooper@gmail.com
2. Warunkiem reklamacji jest nieprawidłowe świadczenie usług przez Właściciela bądź nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych, które uniemożliwią poprawne korzystanie z usług.
3. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informację dot. nieprawidłowego świadczenie usługi, jakiej usługi reklamacja dotyczy i co jest powodem reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące płatności mogą zostać składane za pośrednictwem Właściciela Serwisu lub bezpośrednio u podmiotu obsługującego płatności.

§ 6 Zastrzeżenia

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia usług w celu poprawy jakości ich działania bądź przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności ze nienależyte korzystanie z usług przez Użytkownika lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokadę konta, dla którego są świadczone usługi (całkowicie zablokowany dostęp do serwisu) spowodowaną nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wraz z załącznikami (szczególnie załącznikiem nr. 1, regulującym zasady gry).
4. Właściciel może powiadamiać użytkownika drogą elektroniczną o stanie konta zarejestrowanego przez użytkownika (np. nieaktywność).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili można je edytować, bądź usunąć. Właściciel przetwarza twoje dane osobowe jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług ogólnych i opcjonalnych lub wymogów prawnych. Szanujemy twoją prywatność, dlatego nie udostępniamy i nie sprzedajemy również twoich danych innym podmiotom, wyjątkiem udostępniania są organy do tego uprawione (np. sąd czy policja w drodze nakazu).
6. Właściciel nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji usługi ogólnej, jeżeli użytkownik nie korzysta z usług opcjonalnych.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów serwisu w ramach usługi ogólnej.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietów w sklepie, w ramach świadczonej usługi Astat o czym użytkownik zostanie powiadomiony z 72 godzinnym wyprzedzeniem.
9. Za utracone (zrabowane przez innych użytkowników w wyniku rywalizacji) zakupione pakiety (surowców, floty, obrony) w sklepie Właściciel nie odpowiada.
10. Za błędnie dokonane płatności (np. pomylona treść SMS’a) Właściciel nie odpowiada.
11. Za wszelkie szkody, w tym niematerialne powstałe w wyniku korzystania usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem Właściciel nie odpowiada.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępy cały czas dla każdego użytkownika.
2. Regulamin jest akceptowany podczas rejestracji i każdorazowego logowania do serwisu.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w celu poprawy jakości świadczenia usług oraz innych wymogów (np. zmiana prawa RP) o czym użytkownik zostanie powiadomiony.
4. Pamiętaj o ryzyku silnego uzależnia od gier m.in. internetowych.
5. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu nie możesz korzystać z oferowanych przez Właściciela usług.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 roku.

Polityka prywatności
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu Ogam.online


Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Adam Hudzia, zamieszkały w Rudzie śląskiej (adres e-mail: ogamlooper@gmail.com).

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu Ogam.online (w tym forum.Ogam.online) możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które możesz zostać poproszony:

e-mail - wymagamy podania adresu email w celu założenia konta. Służy on również do odzyskania hasła bądź jako kanał komunikacyjny z administracją. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, będziemy od czasu do czasu wysyłać informacje związane z kontem (np. nieaktywność) lub informacje związane z serwisem Ogam.online

Pełne dane osobwe: Nie wymagamy podawania pełnych danych osobowych
Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe – o ile nie jest to dozwolone na podstawie przepisów ustawowych – jedynie za Twoim pozwoleniem. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu(adres Email, adres IP oraz Login/Nick). Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Wszelkie wprowadzone dane nie są nigdy nikomu udostępniane ani sprzedawane, wyjątkiem jest nakaz prawny przez np. sąd.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu Ogam.online mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, umożliwiają one np. wykryć, czy jesteś zalogowany czy nie (prawie każdy serwis umożliwiający logowanie korzysta z cookies).

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Stosujemy cookies w celu zapamiętania logowania, odwiedzania serwisiu i jego poszczególnych części, liczenia statystyk oraz jako element zabezpieczeń serwisu.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie całkowicie uniemożliwi zalogowanie się i korzystanie z większości usług serwisu i jego części.


Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki lub powyższe linki są nieaktualne (powiadom nas), przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

-----------------------------------------------------


Załącznik nr 1 Regulaminu ogólnego określający zasady rozgrywki w serwisie http://Ogam.online

§1 Definicje

1. Zwroty znajdujące się w niniejszych zasadach należy rozumieć następująco:
1) Administrator – właściciel serwisu Ogam.online
2) Administracja – Administrator oraz osoby zajmujące się administracją gry, wyznaczone przez Administratora
3) Ogam.online – serwis, który obejmuje:
- http://Ogam.online
- http://forum.Ogam.online
- ogamlooper@gmail.com
4) Użytkownik – osoba posiadająca konto na Ogam.online

§2 Konta

1. Każde konto jest własnością Administratora.
2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na danym uniwersum.
3. Jeden użytkownik może grać tylko na jednym koncie na danym uniwersum.
4. Zabronione jest używanie dodatkowego oprogramowania (wszelkiego typu), które wykonuje czynności w grze za użytkownika.
5. Zabrania się sprzedaży wszelkiej zawartości zapisanej na koncie użytkownika.
6. Jednorazowe wejście na cudze konto (np. w celu włączenia urlopu) musi być zgłaszane bezpośrednio do operatorów uniwersum lub poprzez opcję Gra z jednego IP i uprzednio przez nich zaakceptowane.
7. Zabrania się krókoterminowego (do 30 dni) oddawania kont innym użytkownikom.
8. Zabrania się ponownego zakładania konta na tym samym uniwersum, jeśli użytkownik otrzymał tam już bana poniżej 14 dni

§3 Zasady dotyczące większej ilości kont

1. Osoby korzystające z jednego komputera lub łącza, zamierzające posiadać lub posiadające już konta na tym samym uniwersum zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu poprzez użycie opcji "Gra z jednego IP" dostępnej w lewym menu w grze po zalogowaniu.
2. Użytkownicy do czasu akceptacji zgłoszenia muszą zachowywać odstęp co najmniej 60 minut pomiędzy logowaniem.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania jednego lub więcej kont MULTI.
4. Zgłoszenie gry z jednego IP jest jednoznaczne z zakazem:
1) Transportu surowców między zgłoszonymi kontami;
2) Wszelkich pożyczek między zgłoszonymi kontami;
3) Wzajemnych ataków na siebie.
4) Ataku, transportu, zbierania złomu, niszczenia ksężyca i tym podobne na tą samą planetę w przeciągu 3 godzin.

§4 Push

1. Maksymalny transport wysłany do użytkownika nie może przekraczać 3.000.000.000.000 deuteru (stosując przelicznik M/K/D - 4/2/1) na dobę.
2. Za push uważa się również:
1) Umyślne składowanie surowców na planetach/księżycach, aby zezwolić na ich odbiór przez (wielokrotny) atak;
2) Generowanie ataków słabszą flotą w celu wytworzenia debrisu i później jego zebrania;
3) Wykorzystywanie dodatkowych sposobów i możliwości by jedno konto otrzymywało surowce bez otrzymania wzajemnej korzyści (handel) lub stosuje przeliczniki dumpingowe.
3. Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu pomocy w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej jak i przy podziale złomu po walce ACS) jest dozwolone, jeżeli transakcja ulegnie zakończeniu w ciągu 48 godzin. Nieprzestrzeganie powyższej zasady jest traktowane jako push.
4. Ataki pożegnalne, czyli wysłanie floty na stratę do gracza silniejszego lub atak przez gracza silniejszego i brak reakcji ze strony użytkownika (umowa między użytkownikami) są zabronione i traktowane są jako push.
4.1. Podział złomu po ACS musi być proporcjonalny do ilości jednostek poszczególnego użytkownika biorącego udział w ataku. W przypadku, gdy dany użytkownik nie był do ataku niezbędny lub zapraszający miał w zapasie flotę i był w stanie wykonać samodzielnie atak podział złomu nie jest możliwy.
4.2. Wysyłający ma obowiązek powiadomić SGO, którego dokładnie ataku transport dotyczy. Podział złomu może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu i zezwoleniu przez Operatora.
5. Przesyłanie surowców między własnymi planetami nie jest traktowane jako push.
6. Umówione ataki pomiędzy graczami w celu pomocy przy wykonaniu zadań są dozwolone po uprzednim zgłoszeniu i zezwoleniu przez Operatora.

§5 Bash

1. Zabrania się ataków na administrację, SGO, GO oraz osoby wyróżnione symbolem GT w galaktyce. Osoby te nie prowadzą czynnej gry.
2. Maksymalnie dopuszcza się 6 agresywnych misji na jedną planetę oraz 6 agresywnych misji na dany księżyc w ciągu 24 godzin. Zasada ta nie dotyczy ataków na konta nieaktywne ponad 7 dni.
2.1. Łącznie dopuszcza się 20 ataków na użytkownika oraz maksymalnie można zniszczyć 4 księżyce graczowi w ciągu 24 godzin.
3. Przekroczenie wyżej opisanych limitów jest traktowane jako bash.
4. Bash nie dotyczy:
1) Ataku rakietowego;
2) Zestrzelenia sond szpiegowskich;
3) Wysłania pojedynczego statku z misja "Napadaj" w celu utworzenia Pola Zniszczeń;
4) Moonmakingu - Prób moonowych (wielokrotnych (umówionych) ataków użytkownika w celu zniszczenia floty, dzięki czemu ma powstać księżyc).
5) Moonmaking jest dozwolony pomiędzy maksymalnie dwoma graczami w okresie 24h po uprzednim zgłoszeniu i zezwoleniu przez Operatora
5. Przez bash należy także rozumieć wysłanie FS (długo lecącej floty) na aktywnego gracza, w celu uniemożliwienia mu wykonywania czynności.
6. Skanowanie planety/księżyca użytkownika (sondą szpiegowską) na czas mniejszy albo równy jednej sekundzie przed dolotem floty z misją agresywną jest również traktowane jako bash.

§6 Bugusing

1. Zabrania się wykorzystywania błędów lub luk w oprogramowaniu jak również omijania formularzy.
2. Obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie administracji o znalezionych błędach lub lukach w oprogramowaniu.
3. Zabroniony jest jakikolwiek kontakt flotowy z graczami zablokowanymi za bugusing.

§7 Wymuszenia i groźby

1. Zabrania się wymuszeń i gróźb, które maja odniesienie do prawdziwego życia. Działania opisane w zdaniu poprzednim mogą zostać zgłoszone odpowiednim organom ścigania.
2. Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

§8 Kultura, spam i pozostałe normy

1. Zabrania się wysyłania wulgarnych bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy.
2. Zabronione są wulgarne bądź obraźliwe nazwy planet, awatary, tag i nazwa oraz treść sojuszu.
3. Zabrania się wszystkich działań, których celem jest podszywanie się pod administrację OGam.online
4. Zabrania się używać słów: admin, administrator, moderator, go, sgo i podobnych w nazwie użytkownika, nazwach planet oraz sojuszy.
5. Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie) jest zabroniony.
6. Administrator nie odpowiada za stracone w wyniku gry (np. ataki) surowce jak również inne przedmioty wirtualne zakupione w sklepie.
7. Zabrania się nakłaniania do łamania lub omijania regulaminu czy oprogramowania na wszelki sposób (np. w celu wymuszenia urlopu).
8. Długość blokad konta będzie ustalana na podstawie Załącznik nr 2 Regulaminu ogólnego

§9 Ustalenia etyczne

1. Każdy gracz powinien odnosić się z szacunkiem do innych graczy, administracji i użytkowników forum.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników. W przypadku odnotowania, iż dana treść łamie regulamin lub prawo należy to zgłosić administracji.
3. Zabrania się wszelkich działań na niekorzyść OGam.online
4. W wyniku złamania regulaminu i czasowej bądź stałej blokady konta nie ma możliwości przekazania astatów lub zwrotu gotówki.

§10 Wojny

1. Wojnę mogą prowadzić jedynie sojusze (oficjalnie założone na uniwersum), z możliwością więcej niż jeden sojusz w danej drużynie.
2. Każda wojna musi być zgłoszona na forum w dziale "wojny".
3. Wojna musi posiadać system liczenia procentowy lub na podstawie ilości straconych jednostek oraz datę zakończenia.
4. W trakcie wojny między sojuszami nie obowiązuje norma wyrażona w §5 pkt 2,2.1 ( z wyłączeniem zasady niszczenia maksymalnie 4 księżyców na dobę).
5. Wojna musi być oficjalnie zaakceptowana lub odrzucona przez przedstawiciela sojuszu wyzwanego w ciągu 24 godzin, po tym czasie uznaje się wojnę za rozpoczętą.
6. W trakcie trwania wojny sojusz może się poddać w dowolnej chwili, co będzie skutkowało zakończeniem wojny.
7. Raporty spełniające wcześniej ustalony przez sojusze próg muszą być zamieszczane na forum w temacie wojny lub osobnym, przeznaczonym na ten cel.
8. Wszelkie zmiany w systemie prowadzenia wojny w trakcie jej trwania muszą być ustalone i zaakceptowane przez wszystkie sojusze biorące udział w wojnie.
9. Administracja zastrzega sobie prawo do nieakceptowania niektórych wojen (np. 1 na 10'ciu).
10. Członkowie sojuszów, które są w trakcie wojny nie mogą korzystać z opcji urlop.
11. Odejście użytkownika z sojuszu, który jest w trakcie wojny wyklucza go z niej.
12. Warunki sporne lub dodatkowe określają sojusze przed lub podczas trwania wojny (np. dokładny procentowy system liczenia podczas remisu). Warunki muszą być zaakceptowane przez wszystkie sojusze biorące udział w wojnie. W przypadku, gdy podczas trwania wojny nie wszystkie sojusze są tego samego zdania, ostatecznie rozstrzygnie je Administracja.

§11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie skargi i wnioski mogą być zgłaszane administracji drogą elektroniczną na forum lub mail.
2. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani z 72 godzinnym wyprzedzeniem.


Załącznik nr 2 Regulaminu ogólnego określający długość blokad, tj. tabelę kar w serwisie http://OGam.online

§1 Konta
Multi świadome (celowe wykorzystywanie więcej niż jednego konta do pozyskiwania dodatkowych korzyści - dożywotnio
Niezgłoszona gra z jednego IP - 1 dzień
Ponownie niezgłoszona gra z jednego IP - 3 dni
Niezgłoszona gra z jednego IP po raz trzeci - dożywotnio
Niezgłoszona gra z jednego IP ze złamaniem zasad gry z jednego IP zapisanych w regulaminie - od 3 do 7 dni
Zasiadanie - 7 dni
Dodatkowe oprogramowanie – dożywotnio
Jednorazowe wejście na cudze konto bez zgłoszenia i znacznego powodu – 1 dzień (oba konta)
Krótkoterminowe oddanie konta – 7 dni
Kupno bądź sprzedaż konta - dożywotnio
Kolejne założenie konta po otrzymaniu bana - dożywotnio

§2 Zasady dotyczące większej ilości kont
Transport surowców między kontami – dożywotnio
Wzajemne ataki na siebie – dożywotnio
Atak, transport, niszczenie księżyca, zbieranie złomu itp. na tą samą planetę w przeciągu 3 godzin – dożywotnio

§3 Push
Wszelkiego rodzaju PUSH mieszczący się w przedziale o wartości 3.000.000.000.000 – 30.000.000.000.000 jednostek deuteru – 3 dni oba konta
Wszelkiego rodzaju PUSH o wartości od 30.000.000.000.000 do 50.000.000.000 jednostek deuteru – 14 dni oba konta
Wszelkiego rodzaju PUSH o wartości powyżej 50.000.000.000 jednostek deuteru – dożywotnio oba konta
Specjalne ataki dla PZ, MULTI i inne sposoby na nieregulaminowe przekazanie surowców podlegają pod PUSH!
Naruszenie zasad Moonmakingu (prób moonowych) - 3 dni na wszystkie uczestniczące konta
Naruszenie zasad pomocy przy zadaniach- 3 dni na wszystkie uczestniczące konta

§4 Bash
Przekroczenie limitów ataków na planetę/moona/gracza – 3 dni.*
Wysłanie FS na gracza aktywnego – 3 dni
Skanowanie planety/księżyca użytkownika (sondą szpiegowską) na czas mniejszy albo równy jednej sekundzie przed dolotem floty z misją agresywną – 1 dzień
*Gdy łączna wartość strat w wyniku wykonania ataków przekraczających limit jest mniejsza lub równa 50.000.000 jednostek deuteru bądź agresor atakował 1 statkiem, punkt ten nie obowiązuje; wyłączając zasadę dotyczącą spamu.

§5 Bugusing
Bugusing – dożywotnio
Kontakt flotowy z graczami zablokowanymi za bugusing - Blokada konta 30 dni - dożywotnio; decyzję o długości Blokady podejmuje operator uniwersum, jest ona zależna od rodzaju bugusingu, gdy dotyczył on surowców/floty/obrony/ekspedycji.

§6 Wymuszenia i groźby
Groźby dotyczące realnego życia – 30 dni
Ponowne groźby dotyczące realnego życia – dożywotnio

§7 Kultura, spam i pozostałe normy
Wulgarne wiadomości, Nick, awatar, nazwa planety, nazwa sojuszu, Tag sojuszu, treść strony zewnętrznej sojuszu - 1 do 360 dni (decyzję podejmuje administracja, biorąc pod uwagę zawartość tekstu)
Wystawianie ofert "spam" w handlarzu(giełda) - 3 do 60 dni
Podszywanie się pod administracje - 30 dni
Wszelkiego rodzaju spam nie opisany w niniejszej tabeli kar – 3 do 100 dni
Nakłanianie do omijania bądź łamania regulaminu – 14 dni

§8 Ustalenia etyczne
Działanie na niekorzyść OGam.online – dożywotnio

§9 Wojny
Korzystanie z opcji „urlop” w czasie wojny – 10 dni, po zdjęciu urlopu przez gracza


Operator Gry ma 24 godziny a Administrator 72 godziny na odpowiedź.